FN's 17 Verdensmål

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er 17 globale mål, FN vedtog på topmødet i New York i 2015. De forpligter alle FN’s medlemslande til at leve op til en ny dagsorden om social, økonomisk og miljømæssig udvikling med et bæredygtigt udgangspunkt. Målene åbner nye markeder, og repræsenterer en økonomisk mulighed; helt kort forklaret fordi, at mennesker der ikke er udsat for sult, sygdom og andet, der gør dem sårbare, har mere økonomisk overskud. Når vi Verdensmålene, venter der årligt markedspotentialer på 12 billioner dollars, verden over, fordi nye markeder vil åbne sig. Vi når ikke Verdensmålene, med mindre virksomheder og organisationer verden over engagerer sig i dem. Det forstår særligt de unge forbrugere, og kræver i højere og højere grad, at virksomheder tager ansvar. Du kan læse mere om Verdensmålene i et virksomhedsperspektiv på den danske officielle side for Verdensmålene her.

Herunder finder du en kort beskrivelse af hvert af de 17 Verdensmål.

Verdensmaal-ikon-01

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom

Verdensmål 1 sigter mod at afskaffe alle former for fattigdom. Tiltag mod fattigdom kan f.eks. være målrettede indsatser overfor udsatte grupper, øgning af adgangen til basale ressourcer og tjenesteydelser, eller støtte til samfund, der er ramt af konflikter eller klimarelaterede katastrofer. Tiltag indenfor Verdensmål 1 kan også tage form af inklusion og diversitet på arbejdspladsen, eller i støtte til politiske eller videns- og forskningsbaserede tiltag, der bidrager til at gøre førnævnte indsatser mulige. Mål 1 og mål 10, ”Mindre ulighed”, spiller i høj grad ind i hinanden.

Verdensmaal-ikon-02

Verdensmål 2: Stop sult

Verdensmål 2 sigter mod at stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug. Tiltag mod sult kan f.eks. være at forbedre livsgrundlaget og kapacitet i små landbrug, og at sikre lige adgang til jord, teknologier og markeder. Tiltag indenfor Verdensmål 2 kan også tage form af arbejde med bæredygtigt landbrug, bevarelse af naturområder eller som reducering af madspild.

Verdensmaal-ikon-03

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Verdensmål 3 sigter mod at sikre et sundt liv for alle og at fremme trivsel for alle aldersgrupper. Tiltag herunder kunne være at gøre en indsats for at sikre medarbejderes sundhed og trivsel, eller gennem arbejdet med oplysende, forebyggende og behandlende indsatser indenfor området. Arbejdet indenfor de lægevidenskabelige fag, epidemiologisk forskning eller medicinalindustrien hører også under mål 3, forudsat formålet med de enkelte indsatser er at forbedre sundhed og trivsel.

Verdensmaal-ikon-04

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Verdensmål 4 sigter mod at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alle muligheder for livslang læring. En indsats indenfor målet kunne være at give medarbejdere mulighed for efteruddannelse, eller at befolkningsoplyse om valg af uddannelse, kvalitetssikring af uddannelse, eller kampagner hvis formål er at få flere i uddannelse. Det er også i høj grad indsatser i udviklingslande, der giver fattige adgang til skolegang.

Verdensmaal-ikon-05

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Verdensmål 5 sigter mod at skabe ligestilling mellem kønnene. Eksempler på tiltag der skaber større ligestilling, er f.eks. ligestillingspolitiker på arbejdspladser, eller indsatser, der har til formål at oplyse om ligestilling, køn, seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, samt at gøre en ende på partnervold og vold mod kvinder. Det kan også være tiltag, der på én eller anden vis hjælper kvinder og piger til lige rettigheder til økonomiske ressourcer, ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom.

Verdensmaal-ikon-06

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet

Verdensmål 6 har til formål at sikre, at alle har adgang til rent vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Eksempler på tiltag indenfor Verdensmålet er samarbejder med virksomheder eller organisationer i udviklingslande om at opbygge sanitære faciliteter og infrastrukturer. Det kan også være indsatser der (i Danmark eller andetsteds) fremmer hygiejne. Fremmelsen af økologisk landbrug, biologisk bekæmpelse og reducering af brugen af sprøjtegift er eksempler på indsatser, der sikrer og bevarer rent drikkevand (se også mål 15).

Verdensmaal-ikon-07

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Verdensmål 7 har til formål at sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Arbejder man med vedvarende energi på den ene eller anden måde, er dette Verdensmål relevant (se også mål 13). Tiltag der har til formål at mindske medarbejderes transport til og fra arbejdspladsen, eller rejse i arbejdsregi, hører også bl.a. under dette Verdensmål (se også mål 11 og 13). Der kan også være tale om indsatser, der har til formål at give mennesker i Verdens fattigste lande adgang til vedvarende energi.

Verdensmaal-ikon-08

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål 8 sigter mod at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. Skaber man værdige, sikre og retfærdigt lønnede arbejdspladser i udviklingslande, er dette det relevante Verdensmål. Man kan også gøre en indsats på egen arbejdsplads ved aktivt at sikre medarbejdernes arbejdsglæde, trivsel på arbejdspladsen, og ved at sætte ind på at mindske risikoen for stress. Støtter man op om iværksætteri eller iværksætterkultur, arbejder man også med dette Verdensmål.

Verdensmaal-ikon-09

Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Verdensmål 9 har til formål at sikre, at der bliver bygget robuste infrastrukturer, og at fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering, og understøtte innovation. Har man standarder og regelsæt på plads, der sikrer at projekter og initiativer indenfor ens virksomhed håndteres på bæredygtig vis, arbejder man indenfor dette Verdensmål. Der kan også være tale om tiltag, der skaber bæredygtig infrastruktur eller innovation i i-lande, men særligt også i u-lande – inkl. initiativer, der her skal give adgang til informations- og kommunikationsteknologier, eller som styrker videnskabelig forskning i landene.

Verdensmaal-ikon-10

Verdensmål 10: Mindre ulighed

Verdensmål 10 sigter mod at reducere ulighed i og mellem lande. På egen arbejdsplads kan man sætte ind på dette ved at sikre, at differencen mellem medarbejdernes lønningerne er så lille, som den kan være, og at sikre, at man har en inkluderende ansættelsespolitik og -praksis. Der er i høj grad også tale om indsatser, der har til formål at støtte, forbedre og udbrede arbejderes rettigheder. Målet sigter at eliminere diskriminerende love, og at skabe inkluderende social og økonomisk vækst. Mål 10 og mål 1, ”Afskaf fattigdom” spiller i høj grad ind i hinanden.

Verdensmaal-ikon-11

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål 11 vil gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Arbejder man med oprettelsen eller vedligeholdelse af grønne områder i byer, med oprettelse af jernbanenetværk, reducering af luft- eller lydforurening, eller andre indsatser, der skaber mere bæredygtige byer, er dette Verdensmål relevant. Bæredygtig byudvikling er også sikring af byer mod jordskælv, tsunamier og ekstreme vejrforhold. Andre indsatser under målet er f.eks. nogle, der fremmer medborgerskab og integration, fællesskabsfremmende initiativer og initiativer mod ensomhed.

Verdensmaal-ikon-12

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 12 vil sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Arbejder man med energieffektivisering, ressourceforbrug/effektivisering, kapacitetsopbygning, affaldshåndtering, bæredygtighedsrådgivning eller med at udvikle alternativer til plastik og engangsplast, er det indsatser, der hører under dette Verdensmål. Det er også gældende, hvis man har cirkulær økonomi på arbejdspladsen, eller som minimum gør en målrettet indsats for at genbruge materialer som virksomhed.

Verdensmaal-ikon-13

Verdensmål 13: Klimaindsats

Verdensmål 13 vil sikre hurtig handling for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Arbejder man med vedvarende energi, såsom solenergi, vindenergi eller jordenergi er dette et af de Verdensmål, der er aktuelt (se også mål 7, ”Bæredygtig energi”). Tiltag der har til formål at mindske medarbejderes transport til og fra arbejdspladsen, eller rejse i arbejdsregi, hører også bl.a. under dette Verdensmål (se også mål 11, ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”). Indsatser hører også under Verdensmålet, hvis deres formål er at skabe klimaforebyggende indsatser for udviklingslande eller verdens fattigste lande.

Verdensmaal-ikon-14

Verdensmål 14: Livet i havet

Verdensmål 14 vil bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer. Indsatser herunder er f.eks. arbejdet med at rense have og/eller strande for affald og plastik, eller på at forhindre overfiskeri og/eller havforurening. Det kan være en indsats for at redde truede havdyr, eller for at udvikle alternativer til plastik, eller på at finde nye måder at genbruge plastik. Som arbejdsplads kan man gøre en indsats ved, at kantinen kun indkøber skaldyr og fisk, der er MSC-certificeret, eller som på anden vis er bæredygtige – eller ved, at der ganske enkelt ikke kan købes fisk i kantinen.

Verdensmaal-ikon-15

Verdensmål 15: Livet på land

Verdensmål 15 vil beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, samt standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. En aktiv indsats for at styrke biodiversiteten, at beskytte og/eller genoprette tørområder, skove, bjerge, bådområder, floder, eller anden natur på landjorden, hører under dette Verdensmål. Det samme gælder indsatser mod udryddelsen af truede dyr. Fremmelsen af økologisk landbrug, biologisk bekæmpelse og reducering af brugen af sprøjtegift er eksempler på indsatser, der sikrer og bevarer områder, der er livsvigtige for dyr (se også Verdensmål 6).

Verdensmaal-ikon-16

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Verdensmål 16 vil støtte fredelige og inkluderende samfund. Det indebærer bl.a. at give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. Som virksomhed kan man holde sig indenfor dette Verdensmål ved bl.a. aktivt at sikre, og kræve, af lande eller virksomheder der samarbejdes med, at de ikke overtræder menneskerettighederne i politik eller handling. Målet sigter også mod at stoppe vold i alle dens former (eks. væbnet vold, menneskehandel, overgreb, tortur), men bl.a. også mod at sikre retssikkerhed for alle, at sikre offentlig adgang til information, og at skabe deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser.

Verdensmaal-ikon-17

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Verdensmål 17 vil styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling, og øge midlerne til at nå målene. Vælger man samarbejdspartnere med det udgangspunkt, at de skal arbejde med Verdensmålene, er det en indsats, der ligger indenfor dette mål. Særligt fair og inkluderende samarbejde med u-lande er indsatser indenfor målet, eks. mobilisering af ressourcer til udviklingslandene med henblik på at fremme deres bæredygtige udvikling, inkl. finansiering, udviklingsbistand, udvikling/overførsel/udbredelse/spredning af videnskab og teknologier. Indsatser der har til formål at engagere en eller flere befolkningsgrupper i Verdensmålene hører også under dette mål.