Handels- og medlemsbetingelser

INDLEDNING

Dette er version 1.0 af vilkårene for brug af Climate Partnerships, gældende fra 01 01 2021. Vilkårene kan ændres af Climate Partnerships med en (1) måneds varsel, såfremt alle brugere notificeres via platformen eller via e-mail.

Climate Partnerships er en webbaseret platform til at skabe partnerskaber med udgangspunkt i Verdensmålene mellem virksomheder og organisationer af alle størrelser. Platformen er selvbetjent, om end Climate Partnerships yder online support via e-mail i det omfang, virksomhedens kapacitet tillader. 

Climate Partnerships stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på https://climatepartnerships.com/. Disse vilkår og betingelser for brug af tjenesten udgør samlet den aftale, der er gældende mellem den enkelte bruger og Climate Partnerships ApS. 

Ejeren af et abonnement på Climate Partnerships er eneansvarlig for at have juridisk råderet over det indhold, der uploades til Climate Partnerships, samt for, at al opgiven information er sand.

Indhold af racistisk, pornografisk eller personligt krænkende karakter må ikke publiceres via Climate Partnerships-platformen. Materiale af religiøs karakter må kun publiceres med forudgående godkendelse fra Climate Partnerships. 

Konti der bryder disse generelle betingelser lukkes øjeblikkeligt, og faktureres indeværende periode ud, uden mulighed for refusion.

KONTAKT

Climate Partnerships ApS

Søskrænten 156, 8260 Viby
TLF: +45 71200060

MAIL: cathrine@climatepartnerships.com
CVR: 40854002

ABONNEMENTSVILKÅR

Tilmelder du dig et af de abonnementer, der udbydes på hjemmesiden, er der tale om en abonnementsaftale, der løber indtil den opsiges. Der er ingen binding, og aftalen kan opsiges når som helst.

Abonnementernes pris, fordele, indhold mm. vil til enhver tid fremgå af hjemmesidenKøber du et abonnement, ændres prisen på abonnementet ikke for dig, selv om nye abonnenter betaler en højere pris.

Climate Partnerships forbeholder sig ret til at foretage opdateringer, afbrydelser, tilføjelser eller ændringer af enhver funktion tilknyttet abonnementsplatformen med eller uden varsel. Undtaget hertil er ændringer, som væsentligt ændrer eller reducerer funktionaliteten af platformen. I tilfælde af dette giver Climate Partnerships et rimeligt varsel.

Du har adgang til medlemskabets fordele, så længe du er omfattet af et aktivt abonnement.

For at kunne oprette et abonnement har vi brug for følgende oplysninger:

  • dit eller din virksomheds navn og CVR-nummer
  • din eller brugerens navn og mailadresse

Oplysningerne opbevares i hele medlemsperioden samt i en begrænset periode efter ophør af medlemskabet. Du forpligter dig til at sørge for, at oplysningerne til hver en tid er opdaterede, for at kunne få det fulde udbytte af medlemskabet.

Når du er oprettet som medlem, modtager du to mails: en velkomstmail med information om abonnementet fra Climate Partnerships og en mail med login-oplysninger.

BETALING OG PRISÆNDRINGER

For at få adgang til abonnementsplatformen skal du tilknytte faktureringsoplysninger eller et gyldigt betalingskort til abonnementet. Du har ansvaret for, at betalingskortet til stadighed er gyldigt. Ønsker du at forny dit betalingskort, kan dette gøres via dit login.

Du kan betale med VisaDankort, VISA eller Mastercard. Beløbet trækkes straks ved betaling. Du modtager straks efter købet en faktura på den opgivne email-adresse.

Abonnementet betales enten månedsvis eller årligt. Begge typer abonnement betales forud. Betaling opkræves via det tilknyttede betalingskort eller faktura. Efter den første betaling vil abonnementet løbende blive fornyet enten i form af opkrævning af månedlig eller årlig betaling. 

Climate Partnerships fortsætter med at trække betaling, indtil abonnementet opsiges. Du er forpligtet af disse abonnementsvilkår i hele abonnementsperioden.

Abonnementspriserne er oplyst ekskl. moms, medmindre andet fremgår af beskrivelsen.

Abonnementsbetalingerne er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.

Climate Partnerships benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Climate Partnerships forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren. 

BRUG AF ABONNEMENTSPLATFORMEN CLIMATE PARTNERSHIPS

Som medlem får du en personlig adgang til brug af abonnementsplatformen Climate Partnerships. Adgangskoder administreres og sendes i et sikkert og krypteret format. Climate Partnerships har ikke adgang til dine adgangskoder. Kombinationen af e-mail og kodeord er fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjepart. Du bør sikre dig, at uautoriseret eller ulovlig brug af dit abonnement forhindres.

Brugeren skal, for at få optimalt udbytte af tjenesten, registrere en brugerprofil på portalen, ligesom brugeren kan oprette et ubegrænset antal projekter. Brugeren bliver guidet igennem oprettelsesprocessen efter køb af abonnement. 

BRUGSRET TIL PLATFORMEN

Et medlemskab giver mulighed for udgivelse af forskellige indholdstyper gennem en personlig profil. Medlemmerne er eneansvarlige i forhold til dette indhold, og Climate Partnerships ApS kan ikke drages til ansvar, såfremt et medlem udgiver indhold, der vurderes som værende krænkende over for lov eller tredjemands rettigheder. 

Medlemmet er selv ansvarlig for oplysninger vedr. personoplysninger. 

Medlemmet har selv ansvaret over for tredjemand ved krænkelse af tredjemands ret, f.eks. ophavsret til artikler, fotos og andet materiale publiceret af medlemmet.

Climate Partnerships ApS fraskriver sig ansvaret for aktiviteter der foretages mellem virksomheder og organisationer udenom Climate Partnerships platformen.

MEDLEMSFORDELE OG KØB AF YDELSER

Som medlem af Climate Partnerships har du mulighed for at købe enkeltstående rådgivningsopgaver og produkter med rabat. Rabatten afhænger af din abonnementstype. Cilmate Partnerships forbeholder sig ret til at ændre på rabatter uden varsel.

OPSIGELSE OG AFBRYDELSE

Der er ingen binding, og du kan til enhver tid opsige dit abonnement via din profil på platformen under det købte produkt. Alternativt skal du opsige dit abonnement ved skriftlig henvendelse til Climate Partnerships. Af sikkerhedsmæssige hensyn kan abonnementet ikke opsiges på anden vis. 

Ved opsigelse af abonnementet inden den periode er udløbet, for hvilken der er trukket betaling på det angivne betalingskort eller via fakturering, fortsætter abonnementet uændret indtil periodens udløb.

Climate Partnerships forbeholder sig ret til at suspendere eller afbryde adgangen til platformen uden varsel, såfremt dine handlinger eller brug af platformen udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko. Såfremt Climate Partnerships suspenderer eller afbryder adgangen til platformen, vil der ikke ske tilbagebetaling af den resterende del af den periode, der er betalt for.

FORTROLIGHED OG SIKKERHED

Hos Climate Partnerships mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig bliver behandlet fortroligt. Læs mere om, hvordan vi behandler personoplysninger under kunde og privatlivspolitik. Climate Partnerships, alle tredjeparter og hostingpartnere, vil altid:

  • Bruge sikre fremgangsmåder til at gemme, administrere og overføre data og indhold.
  • Have opdaterede politikker og procedurer for at forhindre uautoriseret brug af brugernavne og adgangskoder.
  • Vil straks underrette dig ved mistanke om, at brugernavn og adgangskode er gået tabt, eller blevet stjålet, kompromitteret eller misbrugt. Du accepterer at underrette Climate Patnerships i tilfælde af uautoriseret adgang til platformen eller ved mistanke om, at en e-mail, en adgangskode eller andre legitimationsoplysninger er mistet, stjålet, misbrugt eller kompromitteret.

Brugere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om andre brugeres forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab i forbindelse med deres brug af platformen Climate Partnerships. 

Tavshedspligten omfatter ikke: (i) videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede part, (ii) videregivelse, der kræves af en offentlig myndighed i henhold til gældende lovgivning, og (iii) videregivelse til egen rådgiver eller til mæglingsmand, domstol eller lignende. 

FORTRYDELSESRET OG REKLAMATION

Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

Køber du et af Climate Partnerships produkter som privat forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret. Bemærk, at der som udgangspunkt ikke er nogen fortrydelsesret ved køb af online ydelser, hvor materialet leveres øjeblikket.

Hvis du fortryder dit køb, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, med mindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at levering af ydelsen er påbegyndt inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Svarer ydelsen ikke til det aftalte, skal du straks henvende dig til os. Vi vil bede dig beskrive så detaljeret som muligt, hvad reklamationen går ud på.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Climate Partnerships har og bevarer enhver immateriel rettighed til platformen og den bagvedliggende kildekode. Brugerne opnår således alene en ret til brug, så længe der betales abonnement. 

Tilsvarene bevarer brugerne enhver immateriel rettighed over de data og oplysninger, som brugerne uploader til Climate Partnerships.

Ønsker du at fortryde eller reklamere over en ydelse, er du velkommen til at skrive til info@climatepartnerships.com.

KLAGEMULIGHEDER

Klager over produkter kan sendes til: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. www.forbrug.dk. For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform. ec.europa.eu. Ved klage skal vores e-mail angives: info@climatepartnerships.com samt hjemmesiden, du har købt varen på.

LOVVALG OG VÆRNETING

Betingelser er baseret på dansk ret og lov. Skulle det komme så vidt, afgøres enhver tvist efter dansk ret ved Retten i Aarhus.

Disse handels- og medlemsbetingelser er senest revideret december 2020. Climate Partnerships tager forbehold for eventuelle tryk- eller prisfejl.